Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK:

- 18/4-15/5: Kunst uit Waterland Exposeert

​- 7/5-15.30 u: Bach-concert door Nicolaas Consort en Kamerkoor PA'dam

​- 13/5-20.00 u: Live-concert Sela

- 20/5-hele dag: Korendag

- 27+28/5: Boekenmarkt

 

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH_VoJtyRI_8kmqJXGqOeiJfx7UhHZuXvKdHNp7bHuGBk3UPELYd6C3fg

 

 

De stichting Vrienden van de Grote en Lutherse kerk van Monnickendam is volgens de belastingdienst een algemeen nut beogende culturele instelling.

 

Algemeen nut beogende instellingen ( ANBI, s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

 

Aangezien de Belastingdienst de Stichting Vrienden als culturele ANBI heeft erkend betekend dit dat u indien u een schenking doet aan de Stichting Vrienden, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de Stichting vrienden een culturele ANBI  is, betekent dat zelfs dat u het bedrag van de schenking met 25 % mag verhogen en dus 125 % van het bedrag mag opvoeren als gift.

 

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.anbi/nl of wwwbelastingdienst.nl

 

Stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse Kerk van Monnickendam

RSIN/Fiscaal nummer: 814045455

KvK nummer: 37115134

Adres: Zarken 2, 1141 BL Monnickendam

Website: www.Luthersekerkmonnickendam.nl

Contactpersoon: E.W. Smiet

 

 

Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel het verkrijgen dan wel het verlenen van financiële steun voor de Protestantse Gemeente van Monnickendam, of haar rechtsopvolger, in de kosten verbonden aan het beheer, onderhoud en instandhouding van de bij de protestantse Gemeente in eigendom beheer en onderhoud zijnde Grote of Sint Nicolaaskerk van Monnickendam en de Lutherse Kerk van Monnickendam.

 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verkrijgen van financiële bijdragen respectievelijk het verwerven van donateurs

 

Het bestuur van de Stichting

Het bestuur bestaat uit 7 personen

De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden. Gemaakte kosten, voor zover aan de orde, zijn bijv. kosten van het maken van brieven aan donateurs, bankkosten (in zeer geringe mate).

 

Het beleidsplan van de Stichting

 

Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse kerk van Monnickendam

Beleidsplan 2010-2019

De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel financiële steun te verlenen voor de kosten verbonden aan het beheer, gebruik, onderhoud instandhouding van de Grote of Sint Nicolaaskerk en Lutherse kerk in Monnickendam. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van financiële bijdragen respectievelijk het werven van donateurs.

Dat betekent feitelijk, dat de stichting een aantal malen per jaar donateurs per brief benadert betreffende de stand van zaken rond de restauratie en beheer van genoemde kerkgebouwen. Daarbij wordt eenmaal per jaar een acceptgiro meegezonden met het verzoek voor een jaarlijkse gift van minimaal € 12,50. Voorts wordt indien mogelijk eenmaal per jaar een bijeenkomst gehouden om de kerkgebouwen te bezichtigen en uitleg te krijgen wat er qua restauratie/beheer gaande is.

De besteding van het geld vindt plaats in overleg met de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Monnickendam.

Gezien de verwachting, dat de Protestantse Gemeente in de toekomst minder financiële middelen ter beschikking heeft voor het onderhoud van genoemde kerkgebouwen, zullen alle door de stichting ontvangen bijdragen aangewend worden voor de instandhouding van bovengenoemde gebouwen.

 

De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden. Gemaakte kosten, voor zover aan de orde, zijn bijv. kosten van het maken van brieven aan donateurs, bankkosten (in zeer geringe mate).

Voor de goede orde zij vermeldt, dat het bestuur, in aanvulling op het in de statuten bepaalde, bij liquidatie van de stichting, een eventueel batig saldo zal aanwenden voor het behoud van bovengenoemde kerkgebouwen.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met het plaatsen van het historisch uurwerk in de kosterij. Dit uurwerk is in 1915 wegens de slechte staat van gebouw en uurwerk verkocht en in bezit gekomen van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum wilde er wel afstand van doen, daar er nooit iets mee was gedaan. De werkzaamheden aan het uurwerk zijn inmiddels afgerond, de wijzer is opnieuw verguld en het bord is gerepareerd. Alleen een bel ontbreekt nog. Deze is destijds door het Rijksmuseum in bruikleen gegeven aan het bijeaard-museum in Asten. Naar onze mening zou de bel echter op zijn oorspronkelijke plaats thuis horen. De onderhandelingen hierover lopen nog.

Het onderhoud aan de Grote Kerk is een continu proces De kosten van het onderhoud worden voor een deel gedragen door het Rijk vanuit het Nationaal Restauratiefonds. De overheid vergoedt 50%. Het overige deel moet met giften, gaven en met vrijwilligers worden gerealiseerd

De Evangelisch Lutherse kerk is in de periode 2013/2014 onderhanden genomen. De muren zijn hersteld en gevoegd, de ramen en kozijnen gerepareerd en opnieuw geschilderd. Het stucwerk is gerestaureerd, de oude natuurstenen vloer, die was verzakt, is herlegd. Ook is de complete verlichting vervangen.

Ook is er voor de Lutherse kerk in 2014 een piano aangeschaft voor € 1325, - en voor de Grote kerk een offerblok voor € 304, - om toeristen de mogelijkheid te geven een gift te doneren.

 

Per 31 december 2014 zijn de volgende bedragen nog voor projecten beschikbaar.

Project: Grote kerk

Uurwerk € 12.500

Beeld en Geluid ( nieuw camerasysteem voor TV uitzendingen € 10.000

Inrichting Keuken € 5000

Hydraulisch podium voor concertuitvoeringen € 5000

Reservering Vleugel € 7500

 

Voor 2015 zijn de volgende werkzaamheden geraamd.

Reparatie van de leien op het dak van de Grote kerk.

Onderzoek naar het plaatsen van Zonnepanelen op het dak van de Grote kerk.

Reparatie aan het houtskelet van de Grote Kerk.

Onderzoek naar beter exploitatiemogelijkheden van het luthers Clubhuis door het aanbrengen van airconditioning.

 

Financiële jaarcijfers

 

Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse Kerk van Monnickendam

Staat van baten en lasten over 2014

     

Bedragen in €

         
   

2014

2013

Baten uit fondsenwerving

         

 - Donaties

 

            6.698

 

         9.059

 

 - Giften, overige baten

 

          15.225

 

         8.000

 

 - Interest

 

               835

 

         1.093

 
     

     22.758

 

          18.152

Kosten uit eigen activiteiten

         

 - Bankkosten

 

               136

 

            152

 

 - Drukwerk

 

               333

 

            270

 

 - Onderhoud website

 

               720

 

         1.313

 

 - Diverse kosten

 

               273

 

 

 
     

       1.462

 

            1.735

     

 

 

 

Totaal beschikbaar voor doel

   

     21.296

 

          16.417

           

Besteed aan de doelstelling

         

 - Grote Kerk

   

     22.802

 

          31.413

 - Lutherse kerk

   

       1.325

 

          35.000

     

 

 

 

     

     24.127

 

          66.413

           

Overschot/tekort behaald in het jaar

                       

   2.831              

 

          49.996-

           

 

 

Exposities

Foto's

Concerten

Foto's

Trouwlocatie

Foto's

Evenementen

Foto's

Omgeving

Meer info

Rondleiding

Meer info